Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja internetskih stranica Valalta d.o.o. - VAL SALINE CAMPING Rovinj

Pristup stranicama Valalta d.o.o. i sadržanim podacima podložni su opisanim uvjetima i pravilima. Svaka upotreba ovih stranica nakon učitavanja početne stranice smatra se pristankom na sljedeće pravne uvjete:

Korištenjem stranica Valalta d.o.o. prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.

Cjelokupan sadržaj objavljen na internetskoj stranici www.valalta.hr i www. campvalsaline.hr, ne smije se distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog pristanka Valalte d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Valalti d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani.

Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj internetskoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Činimo sve što je u našoj moći kako bi osigurali da sva preusmjeravanja s naših Internet stranica upute Vas i/ili Vaše dijete na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, stranice i adrese na mreži se brzo mijenjaju, i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju Vas usmjerimo.

Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s ovim Uvjetima ili našom uvjetima privatnosti, ili u vezi s Vašim iskustvima s ovom Internet adresom, molimo Vas da nam se javite na privacy@valalta.hr.

Valalta d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na ovim stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup njima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrati će se da je pristup stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno, uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

Informacije koje Valalta d.o.o. objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja, međutim upozorava se da postoji mogućnost odstupanja od točnosti, istinitosti ili pouzdanosti bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim stranicama u trenutku kada im korisnik pristupa.

Informacije dostupne na stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih ili poslovnih odluka te ste suglasni da se Valalta d.o.o. neće smatrati odgovornom za moguće neostvarenje Vaših osobnih i poslovnih odluka. Valalta d.o.o. može u svako vrijeme, bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim stranicama. Valalta d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati, ili je na bilo koji način vezana uz korištenje ove internetske stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internetske stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internetske stranice.

Ova internetska stranica sadržava dokumente, podatke, informacije i poveznice na druge internetske stranice kreirane od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Valalta d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama uopće, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam da naše stranice prilagodimo na način da budu što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine web preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica.)

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka elektroničkom poštom na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena elektroničkom poštom smatrat će se nepovjerljivom te Valalta d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranica Valalta d.o.o., pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa Valalta d.o.o. u njezinu vlasništvu, bez izričitog pisanog odobrenja Valalta d.o.o. Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim internetskim stranicama smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba

Valalta d.o.o. zadržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu njihovim objavljivanjem na ovoj web stranici.