Hišni red Val Saline Camping

Z vstopom v kamp ga spoštovani gosti neposredno sprejmejo.

1) PRIJAVA

a) Ob prihodu v kamp morajo gosti na recepciji izrociti veljavno osebno izkaznico / potni list za vsako posamezno osebo zaradi prijave bivanja. Pri tem prejmejo oštevilceno prijavnico in na zahtevo uslužbenca jo morajo obvezno pokazati. Prosimo, da preverite tocnost narejene prijave in število prijavljenih oseb. Privez za plovila v kampu je možen le za plovila do dolžine 5m. Vsako plovilo mora biti prijavljeno na recepciji. Za prijavo je treba predložiti dokumente za plovilo.

b) Opremo za kampiranje je treba postaviti znotraj parcele/prostora, ki je oštevilcena in oznacena. Na parceli/prostoru je dovoljeno postaviti en šotor, avtodom ali pocitniško prikolico, otroški šotor, ki ne sme biti vecji kot 3x2 m, ter parkiranje 1 avtomobila. Prostor ni dovoljeno fiksno ograditi ter na kakršen koli nacin samovoljno spreminjati okolje, unicevati rastline, drevesa kot tudi obstojece stanje naprav, opreme in stavb. Elektricni prikljucki na parcelah/prostora so namenjeni izkljucno za naprave z manjšo mocjo. Gost je odgovoren za elektricni prikljucek, pravilno delovanje naprav v kamp-hišici in kable. Številko parcele/prostora je treba vpisati na prijavnico in prijaviti recepciji v najkrajšem možnem casu, ne daljšem kot 2 uri po prihodu gosta v kamp.

c) Naknadna sprememba parcele/prostora je možna s prijavo na recepciji in predložitvijo prijavnice. Parcele/prostora ni mogoce zamenjati brez soglasja osebja na recepciji.

d) V primeru, da je bila namestitvena enota predhodno rezervirana, je dostop dovoljen od 14. ure dalje. Parcelo/prostor lahko rezervirate pri bivanju najmanj 3 dni. Ob prihodu v kamp vas bo osebje recepcije usmerilo na namestitveno enoto. Recepcija bo storila vse, kar je v njenih zmožnostih, da zadovolji želje gostov v skladu z možnostmi in razpoložljivostjo, vendar se k temu ne more obvezati. Gosti, ki imajo potrdilo o rezervaciji za parcelo e mobilno hišico, morajo upoštevati obdobje rezervacije. V primeru poznega prihoda ali predcasnega odhoda je gost dolžan placati racun za celotno obdobje rezervacije. Ce gost želi bivanje podaljšati, se mora o tem dogovoriti z recepcijo min 1 dan pred napovedanim odhodom. Ob prihodu prosimo goste, da s pomocjo seznama pregledajo inventar namestitvene enote in še isti dan na recepciji prijavijo vse manjkajoce predmete. Morebitna škoda na inventarju ali izguba le-tega se pred odhodom gosta zaracuna v skladu s cenikom kot nadomestilo za škodo. Popravila in zamenjave izvajajo izkljucno uslužbenci kampa.

2) JAVNI RED IN MIR

a) Dnevni mir velja od 13. do 15. ure, nocni pa od 24. do 07. ure. Val Saline si pridržuje pravico do skrajšanega trajanja nocnega miru v casu raznih manifestacij v kampu. Zaradi zagotavljanja miru prosimo, da cim manj uporabljate motorje in vozila. Spoštovanje prometnih predpisov je obvezno. Najvecja dovoljena hitrost vožnje je 10 km/h.

b) Mladoletnim osebam (mlajšim od 18 let) je bivanje v kampu dovoljeno le v spremstvu staršev, skrbnikov ali drugih pooblašcenih oseb, ki so odgovorni za njihovo vedenje in ki so jih dolžni opozoriti, da njihova živahnost ne sme v nobenem primeru motiti pocitka, miru in varnosti drugih gostov. Med uporabo sanitarnih prostorov morajo otroci biti v spremstvu odrasle osebe, ki jih tudi mora nadzorovati, ko se kopajo v morju.

c) Uprava si pridržuje pravico, da zavrne namestitev v kampu gostom, ki s svojim vedenjem motijo miru in ne upoštevajo hišnega reda. Osebe, ki motijo red in mir pod vplivom alkohola morajo zapustiti kamp, posebna pozornost pa bo namenjena mladoletnim osebam pod vplivom alkohola, ki bodo v primeru motenja reda in miru morale zapustiti kamp v spremstvu pooblašcene osebe (staršev, skrbnika ali pooblašcene osebe).

3) DRAGOCENI PREDMETI, DENAR, POŠTA

a) Uprava ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane osebam ali na stvareh zaradi kraje, poškodovanja, višje sile, telesne poškodbe, duševnih bolecin ali drugih razlogov, ce le-ta ni nastala zaradi nepazljivosti uslužbencev Val Saline. Goste prosimo, naj pazijo na svoje premoženje in naj sprejmejo vse potrebne zašcitne ukrepe. Ob doplacilu je na recepciji na voljo sef za hrambo denarja in vrednostnih papirjev.

b) Prosimo goste, da tuje izgubljene stvari predajo na recepciji. Pozabljene stvari se hranijo na recepciji kampa, Val Saline pa se ne obvezuje, da bo stvari pošiljal na domace naslove gostov.

c) Sporocila in poštne pošiljke gosti lahko prevzamejo na recepciji.

4) OBISKI - Obiski so v kampu dovoljeni le peš. Obiskovalci morajo na recepciji pustiti veljaven osebni dokument, ki jim ga ob odhodu iz kampa vrnemo. Za bivanje daljše kot 1 uro je obvezno placilo vstopnine.

5) PLACILO RACUNA: V glavni sezoni od 8. do 14. ure in od 15. do 21. ure, izven sezone pa je delovni cas vidno naveden na vratih recepcije. Da bi se izognili cakanju pri placilu racuna za bivanje, vam priporocamo, da ga poravnate en dan pred odhodom. Za izvajanje placila potrebujete prijavnico. Racun lahko placate v gotovini, s kartico Maestro in kreditnima karticama Visa in Mastercard. Od dneva placila do odhoda prosimo, da pri vstopanju in izstopanju iz kampa pokažete placani racun. Agencijski gostje so dolžni pred odhodom opraviti obracun storitev.

6) CAS ODHODA:

a) Parcelo je treba zapustiti do 13. ure in z vozilom zapustiti kamp, v nasprotnem primeru pa bomo zaracunali še en dan. Zapušcena parcela mora biti urejena in cista.

b) Mobilno hišico in kamp treba z vozilom zapustiti do 10. ure, kljuce pa obvezno izrociti na recepciji. V nasprotnem primeru bomo zaracunali še eno nocitev.

c) Gosti, ki odpotujejo pred 7. uro, morajo vozilo pred polnocjo na dan pred odhodom pustiti na parkirišcu pred kampom.

7) PREPOVEDANO JE:

a) Živali niso dovoljene na obmocju celotnega kampa in prostora za privez colnov.

b) Vstop v kampu za neprijavljene osebe, vozila in plovila. Oseba, za katero se ugotovi, da je v kampu neprijavljena, placa kazen po sklepu Uprave kampa in mora takoj zapustiti kamp. Osebam, pri katerih se najde neprijavljena oseba, lahko uprava kampa odpove bivanje brez obveznosti vracila že vplacanih sredstev.

c) Preglasno poslušanje televizije, vseh nosilcev zvoka ter uporaba naprav, ki ustvarjajo hrup in s tem motijo mir drugih gostov in samega kampa.

d) Vožnja z vozili v casu nocnega miru, razen voženj uradnih oseb.

e) Parkiranje vseh vrst vozil in koles na prometnih poteh, prostih parcelah, oznacenih zelenih površinah, ob drevesih ali drugih mestih, ki za to niso predvidena.

f) Pranje colnov ipd. zunaj oznacenih mest.

g) Uporabljanje petard, ognjemetov in podobnih eksplozivnih naprav ter kurjenje odprtega ognja v kampu in na obali.

h) Odnašanje inventarja iz namestitvenih enot, gostinskih in drugih objektov ter odtujitev inventarja v kampu.

i) Zasedanje ležalnikov z brisacami

j) Vstop z motornimi plovili, jadralnimi deskami in jadrnicami na obmocje za plavalce. Jadranje na deski je dovoljeno le zunaj oznacenega obmocja za kopalce, jadralcem na deski pa je vstop in izstop dovoljen le na oznacenem mestu. Jadralne deske in jadra se odlagajo na za to predvidena mesta. Športno opremo (majhen gumijasti coln, kajak ipd.) ni dovoljeno odlagati na javnih površinah kampa, ampak samo na parceli. V nasprotnem bo odstranjena

k) Potapljanje s potapljaško opremo in ribolov na obmocju celotnega kampa.

l) Motenje reda in miru v kampu.

8) Goste prosimo, da pri uporabi bazenskega kompleksa upoštevajo pravila obnašanja izobešena pri bazenu.

9) V primeru nespoštovanja hišnega reda si uprava pridržuje pravico zaracunati denarno kazen.

10) Za vse podrobnosti in nepravilnosti, ki niso zajete s tem hišnim redom, veljajo sklepi Uprave kampa, ki jih izvajajo pooblašcene osebe kampa redom primjenjuju se odluke Uprave kampa koje sprovode ovlaštene osobe kampa.